آغاز توم‌ بیجار* گرفتن در روستای چاپارخانه.

کشاورزان روستای چاپارخانه که نهر خود را در نیمه دوم اسفند آب انداخته بودند با سلام و صلوات به داخل توم بیجار بردند تا با دوهفته تیمارداری آن را برای نشاء برنج آماده کنند.

توم بیجار

وبلاگ روستای چاپارخانه آغاز کشت و کار کشاورزی را به همه کشاورزان خداقوت گفته و برای تمامی برنج کاران آرزوی شادکامی و تندرستی می‌نماید.

توم بیجار

* توم بیجار قطعه‌ی کوچک از شالیزار است که در آن برنج کارند و خزانه کنند تا سپس در جای دیگر نشا کنند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). این اسم مرکب از دو واژه بدین معناست

توم: تخم سبزه‌ی نورسته و انبوه برنج جهت نشا کردن در شالیزارها

بیجار: محل زراعت برنج، شالیزار