این روزها درخت‌چه‌های گوجه سبز روستای چاپارخانه که در حیاط خانه اهالی و گوشه و کنار روستا، از پشت دیوارها به کوچه سر کشیده‌اند، شکوفه داده است و منظره ای زیبا را در روستای سرسبز ما آفریده. به قول ما گیلک‌ها: چاپارخانه آلوچه دارئون تی‌تی بوگودئن

شکوفه