شهید قلب تاریخ است

شهید اسماعیل قاسمی نژاد
شهید اسماعیل قاسمی نژاد
تاریخ تولد: ۱۳۴۵
تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۶
محل شهادت: شلمچه
شهید محمد تقی بخشی
شهید محمد تقی بخشی
تاریخ تولد: ۱۳۴۵
تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۳
محل شهادت: سومار
شهید محمد نقی کشتکار
شهید محمد نقی کشتکار
تاریخ تولد: ۱۳۳۹
تاریخ شهادت: ۶۵/۱۰/۲۱
محل شهادت: شلمچه
شهید ابراهیم هاشم زاده
شهید ابراهیم هاشم زاده
تاریخ تولد: ۱۳۱۸
تاریخ شهادت: ۶۰/۱۱/۲۲
محل شهادت: تنگه چزابه
شهید احمدعلی دهچی
شهید احمدعلی دهچی
تاریخ تولد: ۱۳۴۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۵/۱
محل شهادت: شلمچه
شهید ابراهیم پورمهمان نواز
شهید ابراهیم پور مهمان نواز
تاریخ تولد: ۱۳۴۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۳
محل شهادت: خرمشهر
شهید علیرضا همتی
شهید علیرضا همتی
تاریخ تولد: ۱۳۴۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۳
محل شهادت: عین خوش
شهید پرویز درس گورابی
شهید پرویز درس گورابی
تاریخ تولد: ۱۳۴۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۶/۲۶
محل شهادت: سومار
شهید ابراهیم علیجانی
شهید ابراهیم علیجانی
تاریخ تولد: ۱۳۴۷
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۴/۲۳
محل شهادت: دهلران
شهید حجت حیدرزاده
شهید حجت حیدرزاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۸/۳
محل شهادت: دهلران
شهید حجت اسدی
شهید حجت اسدی
تاریخ تولد: ۱۳۵۱
تاریخ شهادت: ۱۳۷۲/۳/۲۰
محل شهادت: عین خوش (لشکر ۸۸ زرهی زاهدان)

شهید قلب تاریخ است