یوسف هاشمی
یوسف هاشمی شالیکار ۶۶ ساله اهل روستای چاپارخانه است که ۲۹ سال پیش رقم برنجی مرغوب را در شالیزار خود شناسایی و سپس نسبت به ازدیاد تخم آن اقدام کرد و بعدها نام خود را برای این گونه برنج انتخاب کرد. برنج هاشمی،
یوسف هاشمی برای اولین بار با کشف و شناسایی یک خوشه پر محصول در شالیزار خود، پی به رقمی بردد که امروزه میلیون ها خوشه آن در دستان زنان و مردان شالیکار ایرانی دست به دست می چرخد و زینت بخش شالیزارهای سبز کشور شده است.
یوسف هاشمی اولین بار در سال ۱۳۶۴ متوجه یک خوشه برنج دانه درشت در داخل مزرعه سه هکتاری خود شد و این خوشه را از سایر خوشه ها جدا و به عنوان تخم جو برای سال آینده نگهداری کرد.
یوسف هاشمی
وی چهار سال از این خوشه ها به عنوان تخم جدا و نگهداری کرد. وقتی صاحب شالکوبی متوجه شد که این فرد رقمی را به کارخانه می آورد که با بقیه برنج ها فرق می کند و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته، اسم هاشمی بر آن نهادند.
به تدریج آوازه این برنج از روستا به روستای دیگر و سپس در سطح کشور پخش شد و هم اکنون از عمده ترین و پر مصرف ترین برنج های کشور بشمار می رود. شایان ذ کر است اکنون نزدیک به نیمی از شالیزارهای کشور (۲۵۰ هزار هکتار) به کشت این رقم اختصاص دارد.

منابع: [+] و [+]